[1]
Sojka, J. 2017. Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refl eksji Światowej Federacji Luterańskiej. Rocznik Teologiczny. 59, 4 (grudz. 2017), 803–819.