Sojka, J. (2017). Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refl eksji Światowej Federacji Luterańskiej. Rocznik Teologiczny, 59(4), 803–819. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/145