Zieliński, T. J. (2023). Maciej Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, ss. 278. Rocznik Teologiczny, 52(1-2), 317. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/468