O czasopiśmie

Rocznik Teologiczny jest czasopismem naukowym, które zostało założone w 1936 roku jako periodyk naukowy Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego (Józefa Piłsudskiego). Do wybuchu wojny ukazały się 4 tomy (1936-39), a po wojnie wydawanie Rocznika Teologicznego zostało wznowione w 1959 roku przez Chrześcijańską Akademię Teologicznej w Warszawie, następczynię Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego czasu Rocznik Teologiczny ukazuje się nieprzerwanie.

Rocznik Teologiczny jest teologicznym i ekumenicznym, recenzowanym czasopismem naukowym. Na łamach Rocznika Teologicznego prezentowane są artykuły i rozprawy, wyniki badań naukowych, wspomnienia i relacje, bibliografie tematyczne, recenzje z zakresu teologii oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych, takich jak historia, pedagogika religii, filozofia, socjologia, filologia, prawo wyznaniowe. W Roczniku Teologicznym ukazują się także relacje z wydarzeń związanych z działalnością Wydziału Teologicznego ChAT (dział Kronika), w tym inauguracji, uroczystości wręczenia doktoratów Honoris Causa, konferencji.

Jedną z cech wyróżniających Wydział Teologiczny ChAT i Rocznik Teologiczny jest współpraca z naukowcami z Europy zachodniej i środkowej, ale również zza wschodniej granicy Polski.

Redakcja Rocznika Teologicznego zaprasza do współpracy Autorów ze wszystkich środowisk naukowych i jednostek naukowych. Rocznik jest forum otwartym na głosy różnorodnych środowisk religijnych i kulturowych, czasopismem interdyscyplinarnym i ekumenicznym w szerokim znaczeniu tego słowa, miejscem wymiany myśli w dyskursie naukowym. Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły i rozprawy spełniające wymogi opracowania naukowego z zakresu teologii i nauk pokrewnych, należących do obszaru szeroko rozumianej humanistyki. Każdy artykuł opatrzony jest tytułem, słowami kluczowymi i streszczeniem w języku publikacji i języku angielskim.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Rocznik Teologiczny jest teologicznym i ekumenicznym, recenzowanym czasopismem naukowym. Zakres tematyczny publikowanych badań obejmuje przede wszystkim teologię oraz pokrewne dziedziny czy dyscypliny naukowe, takie jak historia, pedagogika religii, filologia, filozofia, socjologia i prawo wyznaniowe.

Redaktor naczelny:
dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT

Redakcja

ISSN: 0239-2550
eISSN: 2956-5685

Wydawca
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Christian Theological Academy in Warsaw)

Licencja CC