Etyka wydawnicza

Wiarygodność i uczciwość w nauce ma fundamentalne znaczenie. Redakcja dąży do tego, by czytelnicy Rocznika Teologicznego mogli być pewni, że publikowane wyniki badań zostały opracowane w wiarygodny i uczciwy sposób. Jednym z najważniejszych elementów utrzymana wysokich standardów etycznych jest ujawnianie wszelkich informacji dotyczących rzeczywistego wkładu autora/autorów w prezentowanych badaniach.

Nasze zasady obejmują:

 • uczciwość we wszelkich aspektach badań,
 • skrupulatność w prowadzonych badaniach,
 • przejrzystość i otwarta komunikacja,
 • troska o wszystkich uczestników badań i przedmiot badań.

Zwracamy się do każdego, kto sądzi, że badania publikowane w Roczniku Teologicznym w jakimś wymiarze naruszają te zasady, z prośbą o poinformowanie o tym redakcji, korzystając z adresu mailowego rocznikteologiczny@chat.edu.pl lub w inny sposób.

Plagiat jest definiowany jako podanie za własną pracę tego, co pochodzi w części lub całości z pracy innych osób bez ujawnienia prawdziwego źródła tego materiału, i to bez względu na to, czy oszustwo takie było zamierzone.

Plagiatem są następujące przykłady kopiowania:

 • dosłowne cytowanie z pracy innej osoby bez podania źródła cytatu;
 • parafrazowanie dzieła innej osoby przez zmienianie niektórych słów, szyku wyrazów czy tłumaczenie z innego języka bez właściwego podania źródła;
 • wykorzystanie pomysłów i idei pochodzących od kogoś innego bez wskazania na ich twórcę czy twórców;
 • kopiowanie i wklejanie z internetu w celu stworzenia kolarzu ze źródeł internetowych;
 • przedstawienie czyjeś pracy jako części własnego dokonania bez jednoznacznego wskazania, kto jest autorem. Przykładem może być przypisanie sobie badań innych osób uczestniczących we wspólnym projekcie.

W przypadku plagiatu nie ma znaczenia, z jakiego rodzaju źródła czy medium zaczerpnięto materiał, co w szczególności dotyczy kopiowania i ściągania danych z internetu, czerpania z manuskryptów i nieopublikowanych materiałów, takich jak wykłady, prezentacje czy tzw. szara literatura (tj. opracowania trudno dostępne, jak na przykład niepublikowane prace znajdujące w zasobach niektórych bibliotek).

Redakcja nie toleruje plagiatów w żadnych publikacjach i zastrzega sobie prawo do korzystania ze wszystkich dostępnych narzędzi mających na celu wykrywania plagiatów, w tym programów antyplagiatowych. Oczekujemy od czytelników, recenzentów i redaktorów zgłaszania wszelkich podejrzeń o popełnienie plagiatu oraz informowania o tym redakcji. W tym celu do dyspozycji jest również adres emailowy rocznikteologiczny@chat.edu.pl. Potwierdzenie podejrzeń o plagiat, w całości lub części opracowania, powoduje jego odrzucenie. Jeśli plagiat zostanie odkryty po publikacji, artykuł taki zostanie wycofany (zob. poniżej).

powieleniem, powtórzeniem albo „autoplagiatem” mamy do czynienia wtedy, gdy praca lub jej istotna część jest publikowana więcej niż jeden raz przez autora/autorów tej pracy, w tym samym lub innym języku. Redakcja akceptuje powtórzone czy powielone publikacje tylko wtedy, gdy autor/autorzy udowodni/udowodnią, że wzmacnia to wymianę naukową, i uzyska/uzyskają zgodę od wydawcy pierwotnego dzieła.

Nasze zasady otwartości i uczciwości naukowej są naruszane przez ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wtedy, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on autorem czy współautorem publikacji.

Autorzy przedkładający manuskrypt redakcji są zobligowani do zadeklarowania ewentualnego konfliktu interesów, który mógłby mieć wpływ na obiektywność i rzetelność publikacji. Mogą to być czynniki o charakterze finansowym, niefinansowym czy osobistym, dotyczyć zaangażowania zawodowego czy zawartych umów. Redakcja oczekuje również od recenzentów informowania o sytuacjach, w których mogliby się znaleźć oni potencjalnie w konflikcie interesów.

W przypadku, gdy redakcja pozyska wiedzę o nieuczciwości naukowej czy niewłaściwym postępowaniu, starać się będzie w pierwszej kolejności o rzetelność opublikowanych treści. Współpracujemy z posiadającymi fachową wiedzę redaktorami i innymi właściwymi instytucjami i organizacjami, będziemy dążyć do zbadania każdego podejrzanego przypadku. Każda publikacja, która zawierałaby nierzetelne wyniki, zostanie wycofana (zob. poniżej) lub zostanie rozważone opublikowanie odpowiedniej korekty czy adnotacji.

Wolność słowa ma zasadnicze znaczenie dla wydawców akademickich, ale nie wspieramy publikowania fałszywych stwierdzeń, które mogłyby naruszać reputację jednostek, grup czy organizacji.

Zapobieganie i wycofywanie

W celu zapobiegania publikacji opartych na nierzetelności autorów redakcja Rocznika Teologicznego stosuje następujące procedury:

 • Autor przekazujący redakcji swoje teksty do publikacji jest zobowiązany do ujawnienia wkładu każdego z autorów, podając ich afiliacje oraz przedstawiając informację o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń badawczych, metod, danych statystycznych itp., które posłużyły do powstania publikacji. Główna odpowiedzialność za prawidłowość i wiarygodność tych informacji spoczywa na autorze, które przekazał redakcji opracowanie do publikacji.
 • Redakcja informuje autorów, że każdy przypadek naukowej nierzetelności, który zostanie wykryty, będzie ujawniany, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (podmioty zatrudniające autorów, stowarzyszenia naukowe, stowarzyszenia wydawców publikacji naukowych itp.).
 • Redakcja zobowiązuje autorów zgłaszanych do publikacji tekstów do przekazania informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w powstanie tekstu naukowego (financial disclosure).

Redakcja rozważy wycofanie publikacji jeśli:

 • uzyskamy przekonujące dowody, że odkrycia są niewiarygodne lub są wynikiem nierzetelności,
 • jest plagiatem,
 • relacjonuje nieetyczne badania.

Jesteśmy świadomi własnej odpowiedzialności za zbadanie podejrzeń i wszelkich stawianych zarzutów oraz dojścia do konkluzji na podstawie przeprowadzonych dochodzeń. Będziemy zabiegać u osób, którzy wskażą na nieprawidłowości, o ocenę wyjaśnień i dowodów przedstawianych przez autorów. Podobnie będziemy zabiegać o to, by autorzy mogli przedstawić wyjaśnienia i dowody wobec stawianych im zarzutów. W każdym przypadku będziemy dążyć do pełnego wyjaśnienia przypadków budzących wątpliwości.

Redakcja usunie każdy artykuł, w którym autor dopuścił się nierzetelności naukowej, z wersji elektronicznej, albo informacja podająca powód wycofania publikacji zostanie zlinkowana z wycofanym artykułem we wszystkich elektronicznych jego wersjach. Redakcja opublikuje taką informację również w najbliższym drukowanym zeszycie czasopisma.

Wycofanie publikacji jest sposobem na korygowanie literatury naukowej i ostrzeganie czytelników publikacji przed tym, że zawiera ona takie wadliwe czy błędne dane. Wycofanie ma także alarmować czytelników o przypadkach zbędnych publikacji (tj. gdy autor przedstawia te same dane czy wyniki badań w kilku publikacjach), plagiatów czy ukrywania ważnych informacji o konflikcie interesów, mogących mieć wpływ na zawarte interpretacje i rekomendacje. Zasadniczym celem wycofania publikacji jest korygowanie literatury naukowej i zapewnianie jej rzetelności, a nie karanie autorów za nierzetelność naukową.

Redakcja umożliwia publikowania sprostowań, errat i artykułów polemicznych na łamach Rocznika Teologicznego oraz stronach internetowych czasopisma.

Redaktor naczelny:
dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT

Redakcja

ISSN: 0239-2550
eISSN: 2956-5685

Wydawca
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Christian Theological Academy in Warsaw)

Licencja CC