Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Władysława Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod@chat.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Redaktor naczelny:
dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT

Redakcja

ISSN: 0239-2550
eISSN: 2956-5685

Wydawca
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Christian Theological Academy in Warsaw)

Licencja CC