Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie Rocznik Teologiczny odwołuje się do zaleceń opracowanych przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaprezentowanych w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (2011). Autorzy przesyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na przyjęty przez Redakcję sposób recenzowania

Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej i tematycznej przez Redakcję, a następnie recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma, posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego i mają udokumentowany dorobek w dziedzinie, do której odwołuje się artykuł, oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo i w której pracuje autor tekstu.

Prace recenzowane są anonimowo, co oznacza, że autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (zastosowanie znajduje tu procedura zwana double-blind review).

Recenzja ma formę pisemną i zawiera wniosek recenzenta odnośnie dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu recenzji, czy artykuł może zostać opublikowany: bez zmian, z poprawkami lub po całkowitym przeredagowaniu artykułu i ponownej recenzji. Recenzent ma prawo zasugerować publikację artykułu w innym dziale czasopisma poza istniejącymi blokami tematycznymi lub w innym czasopiśmie.

Wzory formularza recenzji wypełnianych elektronicznie on-line: Formularz recenzjiScientific Review FormБланк научной рецензии.

Udostępniamy autorowi lub autorom zanonimizowaną treść recenzji i oczekujemy od nich ustosunkowania się do niej lub poprawienia artykułu.

Ostateczna decyzja o publikacji lub odrzuceniu artykułu należy do redaktora naczelnego i Redakcji Rocznika Teologicznego.

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest raz w roku w ostatnim zeszycie Rocznika Teologicznego (dostępna również w zeszytach umieszczonych w archiwum).

Redaktor naczelny:
dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT

Redakcja

ISSN: 0239-2550
eISSN: 2956-5685

Wydawca
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Christian Theological Academy in Warsaw)

Licencja CC