Opublikowane: 2024-02-221

Związki między Świętą Górą Atos a ukraińskimi i białoruskimi ziemiami w Rzeczypospolitej XVI wieku

Abstrakt

Artykuł analizuje powiązania między ukraińskimi i białoruskimi ziemiami Rzeczypospolitej Obojga Narodów a Górą Athos w XVI wieku. Po upadku Konstantynopola w 1453 r. klasztorom na Górze Athos udało się zachować samorządność. Konieczność płacenia corocznych podatków Turkom zmuszała mnichów z Góry Athos do podróży w celu zebrania jałmużny. Często odwiedzali oni ziemie ukraińsko-białoruskie. W tym czasie miasto Ostroh stało się jednym z prawosławnych centrów duchowych i kulturalnych. Zaczęli przybywać tu przedstawiciele kościołów wschodnich, w tym również z Góry Athos. Z kręgiem ostrogskim związani byli mnisi z Góry Athos: Iwan Wyszeński, Hiob Kniahynicki, Cyprian Ostrożanin, Izaak Boryskowicz i inni. Po podpisaniu przez prawosławnych biskupów Rzeczypospolitej unii brzeskiej z Rzymem w 1596 roku prawosławny ruch duchowy i kulturalny na ziemiach ukraińskich i białoruskich stał się bardziej aktywny, a mnisi z Góry Athos wywarli na niego znaczący wpływ. Istnienie bliskich więzi duchowych i kulturowych między kręgiem ostrogskim a Górą Athos w przededniu unii brzeskiej znacząco wpłynęło na dalsze procesy kościelne i kulturowe końca XVI i początku XVII wieku.

Słowa kluczowe:

Góra Athos, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Wołyń, Ostrog, Unia brzeska, Bazyli Konstantyn Ostrogski, Iwan Wyszyński, Hiob Kniahynicki, Cyprian Ostrożanin, Isaak Boryskowicz

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Shumylo, S. (2024). Związki między Świętą Górą Atos a ukraińskimi i białoruskimi ziemiami w Rzeczypospolitej XVI wieku. Rocznik Teologiczny, 65(4), 693–711. https://doi.org/10.36124/rt.2023.26

Cited by / Share