Opublikowane: 2023-05-291

Specyfika udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela religii uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Abstrakt

Jednym z postulatów współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży jest włączenie do zespołu klasowego, i tym samym inkluzji z rówieśnikami, każdego ucznia, w tym z różnorodnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Powyższe skutkuje skonkretyzowanymi działaniami wspierającymi. W niniejszym artykule skupia się uwagę na uczniach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli z określonym rodzajem niepełnosprawności oraz niedostosowaniem społecznym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. W myśl zapisów prawa oświatowego każdy nauczyciel, w tym katecheta, zobligowany jest do świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, dla których wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W niniejszej publikacji, po przybliżeniu podmiotów i osób zobligowanych do niesienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, omówiona została rola nauczyciela religii włączonego w proces wsparcia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przybliżono zadania, które spełniać winien katecheta w planowaniu oraz w realizacji procesu dydaktycznego w zespole klasowym, do którego przynależy uczeń posiadający przedmiotowe orzeczenie. 

Słowa kluczowe:

pomoc psychologiczno-pedagogiczna, uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciel religii, specjalne potrzeby edukacyjne, kształcenie, niepełnosprawność, inkluzja, włączanie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Bednarz, E. (2023). Specyfika udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela religii uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rocznik Teologiczny, 64(4), 851. https://doi.org/10.36124/rt.2022.30

Cited by / Share